CannabiGold GrowShop.cz tom hemp’s Chillisimo Bhang Hemptouch Hempvizer mojeCBD Spliff.pl

Odcisk

Cannabizz Warsaw / cannabizz.pl

to przedsięwzięcie:

cbase s.r.o.
Pražská 810/16
102 00 Praha 102
Czech Republic

DIČ: CZ24732290

Kontakt:

E-mail: info@cannabizz.pl
Telefon: +48 79 3419872

Warunki usługi

§ 1 Ważność, definicje terminów

(1) Agentur Sowjet GmbH, Oranienstr. 198, 10999 Berlin, Niemcy (dalej: „my” lub „Cannabizz”) oferuje usługi na stronie internetowej https://cannabizz.pl. Poniższe ogólne warunki mają zastosowanie do wszystkich usług między nami a naszymi klientami (dalej: „Klient” lub „Ty”) w wersji obowiązującej w momencie złożenia zamówienia, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.

(2) „Konsument” w rozumieniu niniejszych warunków to każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie są ani handlowe, ani samozatrudnione. „Przedsiębiorca” to osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa, która przy zawarciu czynności prawnej prowadzi działalność gospodarczą lub samodzielną działalność zawodową, przy czym spółka osobowa to spółka osobowa posiadająca zdolność nabywania praw i zaciągać zobowiązania .

§ 2 Zawarcie umowy, przechowywanie tekstu umowy

(1) Poniższe postanowienia dotyczące zawarcia umowy mają zastosowanie do zamówień za pośrednictwem naszej strony internetowej https://cannabizz.pl.

(2) Nasze prezentacje produktów w Internecie nie są wiążące i nie stanowią wiążącej oferty zawarcia umowy.

(3) Po otrzymaniu zamówienia w naszym sklepie internetowym obowiązują następujące zasady: Klient składa wiążącą ofertę umowy, przechodząc pomyślnie procedurę zamawiania przewidzianą w naszym sklepie internetowym. Zamówienie odbywa się w następujących krokach:

  1. Wybór wybranej usługi (usług),
  2. Dodanie produktów poprzez kliknięcie w odpowiedni przycisk (np. „W koszyku”, „W koszyku” lub podobny),
  3. Sprawdzenie informacji w koszyku,
  4. Wywołanie przeglądu zamówienia poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku (np. „Przejdź do kasy”, „Przejdź do płatności”, „Do przeglądu zamówienia” lub podobny),
  5. Wpisanie/sprawdzenie adresu i danych kontaktowych, wybór formy płatności, potwierdzenie regulaminu i polityki anulacji,
  6. Zrealizuj zamówienie, naciskając przycisk „Kup teraz”. To reprezentuje Twoje wiążące zamówienie.
  7. Umowa zostaje zawarta, gdy w ciągu trzech dni roboczych otrzymasz od nas potwierdzenie zamówienia na podany adres e-mail.

(4) W przypadku zawarcia umowy umowa zawierana jest z Agentur Sowjet GmbH, Oranienstr. 198, 10999 Berlin, Niemcy.

(5) Przed złożeniem zamówienia dane umowy można wydrukować za pomocą funkcji drukowania przeglądarki lub zapisać elektronicznie. Przetwarzanie zamówienia i przekazywanie wszelkich informacji wymaganych w związku z zawarciem umowy, w szczególności danych zamówienia, regulaminu i polityki anulacji, odbywa się drogą mailową po złożeniu zamówienia, częściowo automatycznie . Nie zapisujemy tekstu umowy po zawarciu umowy.

(6) Błędy wprowadzania mogą być korygowane za pomocą zwykłych funkcji klawiatury, myszy i przeglądarki (np. „przycisk Wstecz” przeglądarki). Można je również poprawić, anulując przedwcześnie proces zamawiania, zamykając okno przeglądarki i powtarzając proces.

(7) Przetwarzanie zamówienia i przekazywanie wszelkich informacji wymaganych w związku z zawarciem umowy jest częściowo zautomatyzowane przez e-mail. Dlatego musisz upewnić się, że adres e-mail, który przechowujesz u nas, jest poprawny, że odbiór wiadomości e-mail jest technicznie zapewniony, a w szczególności nie uniemożliwiają tego filtry SPAM.

§ 3 Przedmiot umowy i istotne cechy produktów

(1) Przedmiotem umowy w naszym sklepie internetowym jest:

  1. Świadczenie usług. Konkretne oferowane usługi można znaleźć na naszych stronach artykułów.

(2) Podstawowe cechy usług można znaleźć w opisie przedmiotu.

(3) W przypadku sprzedaży produktów cyfrowych obowiązują ograniczenia wynikające z opisu produktu lub w inny sposób wynikające z okoliczności, w szczególności do wymagań sprzętowych i/lub oprogramowania dla środowiska docelowego. O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, przedmiotem umowy jest wyłącznie prywatne i komercyjne wykorzystanie produktów bez prawa do odsprzedaży lub udzielania podlicencji.

§ 4 Ceny, koszty wysyłki i dostawy

(1) Ceny podane w odpowiednich ofertach oraz koszty wysyłki są cenami całkowitymi i zawierają wszystkie składniki ceny, w tym wszystkie należne podatki.

(2) Odpowiednia cena zakupu musi zostać zapłacona przed dostawą produktu (płatność z góry), chyba że wyraźnie oferujemy zakup na rachunek. Dostępne metody płatności są wyświetlane pod odpowiednio oznaczonym przyciskiem w sklepie internetowym lub w odpowiedniej ofercie. O ile nie określono inaczej dla poszczególnych metod płatności, roszczenia o płatność są płatne natychmiast.

(3) Oprócz podanych cen mogą obowiązywać koszty wysyłki za dostawę produktów, chyba że dany artykuł jest oznaczony jako wolny od kosztów wysyłki. Koszty wysyłki zostaną wyraźnie podane w ofertach, ewentualnie w systemie koszyka i w przeglądzie zamówień.

(4) O ile w opisie produktu nie zaznaczono inaczej, wszystkie oferowane produkty są gotowe do natychmiastowej wysyłki (czas dostawy: 1 dzień roboczy po otrzymaniu płatności lub po otrzymaniu zamówienia w przypadku zakupu na konto).

(6) Obowiązują następujące ograniczenia obszaru dostawy: Dostawa odbywa się w następujących krajach: Belgia, Bułgaria, Niemcy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Irlandia, Włochy, Chorwacja, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Niderlandy, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Czechy, Węgry, Cypr, Austria.

§ 5 Prawo zatrzymania

(1) Z prawa zatrzymania można skorzystać tylko wtedy, gdy dotyczy ono roszczeń z tego samego stosunku umownego.

§ 6 Prawo do odstąpienia od umowy

Jako konsument masz prawo do odstąpienia od umowy. Jest to zgodne z naszą polityką anulowania rezerwacji:

Prawo do odstąpienia od umowy dla konsumentów

(Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie mają charakteru handlowego ani nie prowadzi samodzielnej działalności zawodowej.)

Prawo odstąpienia od umowy

Masz prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.

Okres odstąpienia wynosi czternaście dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas (Agentur Sowjet GmbH, Oranienstr. 198, 10999 Berlin, Niemcy, adres e-mail: info@cannabizz.pl) poprzez jednoznaczne oświadczenie (np. pismo wysłane przez poczta, e-mail) o Twojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Możesz w tym celu skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.

Aby dotrzymać terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz zawiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Konsekwencje wycofania

Jeśli odstąpisz od niniejszej umowy, zwrócimy Ci wszystkie płatności, które od Ciebie otrzymaliśmy, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, które wynikają z wyboru innego rodzaju dostawy niż najtańsza oferowana przez nas dostawa standardowa). ), do natychmiastowego zwrotu, najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o anulowaniu niniejszej umowy. W przypadku tej spłaty użyjemy tych samych środków płatności, których użyłeś do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą coś innego; W żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony żadnymi opłatami za ten zwrot.

Jeśli zażądałeś, aby usługi rozpoczęły się w okresie anulowania, musisz zapłacić nam rozsądną kwotę, która odpowiada części usług już świadczonych do momentu, w którym poinformowałeś nas o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy W porównaniu z całkowitym zakresem usług przewidzianych w umowie.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(Jeśli chcesz anulować umowę, wypełnij ten formularz i odeślij.)

– Do

Agentur Sowjet GmbH, Oranienstr. 198, 10999 Berlin, Niemcy, Adres e-mail: info@cannabizz.pl

– Ja/my(*) niniejszym odstępuję od zawartej przeze mnie/nas(*) umowy zakupu następujących towarów(*)/świadczenia następującej usługi(*)

– Zamówione(*) / otrzymane(*)

– Imię i nazwisko konsumenta

– Adres konsumenta

– Podpis konsumenta (tylko jeśli jest przekazany w formie papierowej)

– Data

___________
(*) Niepotrzebne skreślić.

§ 7 Odpowiedzialność

(1) Z zastrzeżeniem poniższych wyjątków, nasza odpowiedzialność z tytułu naruszenia zobowiązań umownych i czynów niedozwolonych jest ograniczona do działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa.

(2) Ponosimy nieograniczoną odpowiedzialność w przypadku lekkiego zaniedbania w przypadku uszczerbku na życiu, ciele, zdrowiu lub w przypadku naruszenia istotnego zobowiązania umownego. W przypadku zwłoki w wykonaniu usługi z powodu lekkiego zaniedbania, gdy usługa stała się niemożliwa lub gdy naruszyliśmy istotne zobowiązanie umowne, odpowiedzialność za szkody majątkowe i finansowe z tego tytułu ponosimy za przewidywalne szkody typowe dla umowyograniczony. Istotnym obowiązkiem umownym jest taki, którego wypełnienie umożliwia przede wszystkim prawidłowe wykonanie umowy, którego naruszenie zagraża osiągnięciu celu umowy i na którego spełnieniu można regularnie polegać. Obejmuje to w szczególności nasz obowiązek działania i wykonania usługi należnej umową, o której mowa w § 3.

§ 8 Język umowy

Jako język umowy dostępny jest angielski, polski i niemiecki. W przypadku niejasności w tłumaczeniu na język polski lub niemiecki lub odchyleń, zawsze obowiązuje angielska wersja językowa umowy oraz realizacja umowy.

§ 9 Gwarancja

(1) Gwarancja opiera się na przepisach ustawowych.

(2) W stosunku do przedsiębiorców okres rękojmi na dostarczone towary wynosi 12 miesięcy.

(3) Jako konsument jesteś proszony o sprawdzenie przedmiotu / towarów cyfrowych lub świadczonej usługi pod kątem kompletności, oczywistych wad i uszkodzeń transportowych natychmiast po wykonaniu umowy oraz jak najszybszego poinformowania nas i spedytora o wszelkich reklamacjach . Jeśli nie zastosujesz się do tego, nie będzie to miało oczywiście wpływu na ustawowe roszczenia gwarancyjne.

§ 10 Postanowienia końcowe / rozstrzyganie sporów

(1) Obowiązuje prawo niemieckie. W przypadku konsumentów ten wybór prawa ma zastosowanie tylko w takim zakresie, w jakim nie usuwa ochrony przyznanej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu (zasada przychylności).

(2) Postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o sprzedaży wyraźnie nie mają zastosowania.

(3) Jeżeli klient jest kupcem, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego, miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających ze stosunków umownych między klientem a dostawcą jest siedziba dostawcy.

(4) Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów, którą można znaleźć pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr . Nie jesteśmy zobowiązani ani chętni do udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed konsumencką radą arbitrażową.

Cannabizz.pl (cc) 2017 | Dumnie wspierane przez WordPressa | Theme based on: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑